Узагальнення передового педагогічного досвіду

 Автор досвіду
Григоренко Лариса Миколаївна
Учитель географії вищої категорії, «вчитель-методист» Чмирівського НВК «Школа-гімназія» Старобільського району Луганської області

Характер досвіту: дослідницький

Адреса досвіду: індекс 92740  Луганська область, Старобільський район, село Чмирівка, вул..Запорізька,15а т. (06461)97291

Директок: Григоренко Лариса Миколаївна

Досвід схвалений кафедрою природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №4 від 22 грудня 2013)


Зміст досвіду
Провідна педагогічна ідея
Формування та розвиток критичного мислення учнів на уроках географії
Актуальність досвіду
   Ми живемо в суспільстві дуже динамічному, де знання дуже швидко старіють. Фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні учням інформації, а в тому, щоб навчити учнів самостійно здобувати знання з різних джерел, розвивати в них критичний спосіб мислення. Найважливішим завдання модернізації освітньої системи України є формування в молоді здатності до самоосвіти.
   Сучасний учень повинен набувати навиків  критичного і творчого мислення, тобто вміння контролювати інформацію, ставити її під сумнів, об'єднувати, опрацьовувати й систематизувати, писати тексти й виступати перед аудиторією, володіти навичками ділової комунікації, здійснювати пошук ефективних способів діяльності, бути «членом команди». Якщо вчитель постійно організовує на уроках таку діяльність, то навчання буде успішним, а здобуті знання якісними.
   Така організація педагогічної діяльності вимагає від учителя  володіння новими методами роботи, впровадження нових педагогічних технологій, необхідності самому вчителю вчитись, творити, розвиватись та самовдосконалюватись.
   Однією з таких технологій, що допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку його особистісних якостей, є технологія формування та розвитку критичного мислення. 


Сутність досвіду
   Григоренко Лариса Миколаївна створила систему роботи, яка дозволяє зацікавити учнів предметом, а в подальшому значна кількість учнів повязує своє подальше життя з географією.
   Беручи до уваги програмні вимоги до вивчення географії на сучасному етапі, у своїй професійній діяльності ГригоренкоЛ.М. поєднує використання елементів декількох новітніх технологій, щоб процес оволодіння учнями географічними знаннями був багатогранним, активним, емоційним, проблемним, розвивальним.
Створення ситуації успіху
Ігрові технології
Проектна технологія
Технологія розвитку критичного мислення
  Використання запропонованих методів із будь-якої новітньої технології призводить до появи прийомів навчання та їх варіацій залежно від віку учнів, їх підготовленості з предмета, сформованості вміння знаходити потрібну інформацію з додаткових джерел та вироблення навичок роботи з комп’ютером. У педагогічному процесі є три головні й постійні складники – учитель, учні, інформація. Процес скеровується на засвоєння учнями предмету вивчення. Мета учня – опанувати інформацію. Мета вчителя – організувати, допомогти. Таким чином, можливі три схеми організації навчального процесу:
-        Головним у процесі визначають навчальний предмет, адже процес розгортається від предмета;
-        Пріоритет у процесі надається учневі, і процес розгортається «від учня»;
-        Рівноцінними визначаються і учень, і предмет, процес розгортається з обох боків – «від учня» і «від предмета».
Лариса Миколаївна навчальний процес організовує за третім напрямком (технологія співпраці), адже він поєднує предметно й особистісно зорієнтоване навчання. Три блоки завдань – навчити, розвинути, виховати - об’єднані грандіозною метою забезпечити розвиток і виховання, з одного боку, з іншого – вимагають від учителя праці на фантастичному рівні.
   Технологія розвитку критичного мислення є стержнем викладацької роботи Лариси Миколаївни, бо саме вона спрямована на партнерство, високу продуктивність навчання, пом’якшену ідею співробітництва там, де це можливо й доцільно.
   Технологія формування та розвитку критичного мислення – система діяльності, що базується на дослідженні проблем і ситуацій на основі самостійного вибору, оцінки та визначення міри корисності інформації для особистих потреб і цілей.


Форми популяризації досвіду
1.  Публікація матеріалів досвіду у всеукраїнських виданнях
-        Магнітні та електричні явища. Інтегрований урок природознавства й фізики 5-й клас./ Краєзнавство. Географія. Туризм. -  2010.-№17.- с.4-6
-        Міжпредметні зв’язки географії з фізикою/ Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011.- №34- с.6-8
-        Атмосферний тиск. Пояси атмосферного тиску на земній поверхні. Інтегрований урок географії та фізики за технологією розвитку критичного мислення, 6-й клас/ Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013- №10- с.14-18
-        Ресурси світового океану. Проблема забруднення вод.   7 клас./ Науково-методичний журнал «Географія» - 2013- №17- с.13-16
-        Використання технології розвитку мислення в навчанні географії / Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2014- №8 – с.6-14
-        Північна Америка. Урок узагальнення та корекції знань. 7-й клас./ Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015- №13 – с.9-15

2.  Участь у конкурсі «Панорама творчих уроків – 2010», «Панорама творчих уроків – 2013», « Панорама творчих уроків – 2015» (ІІ місце)
3.  Проведення за участю Григоренко Л.М. обласного семінару в рамках проекту професійного розвитку «Застосування прийомів критичного мислення під час роботи над дослідженням» 18.12.2015 року
4.  Проведення районного майстер-класу «Формування та розвиток критичного мислення на уроках географії»
м. Старобільськ 25.03.2014 року.
5.  Проведення обласного науково-практичного семінару «Технологія розвитку критичного мислення: особливості застосування в навчально -виховному процесі з географії» 20.04.2013 року

Рекомендації щодо використання досвіду:    
-        Подальше ознайомлення з досвідом роботи ГригоренкоЛ.М. на науково-практичних семінарах і конференціях;
-        Презентація перспективного педагогічного досвіду автора на курсах підвищення кваліфікації вчителів географії
-        Популяризація досвіду через інтернет - ресурси (розміщення на сайті ЛОІППО)
Додатки
2.  Педагогічна фото галерея

Результативність досвіду
    Вивчення перспективного педагогічного досвіду Григоренко Л.М. щодо формування та розвитку критичного мислення учнів на уроках географії дає можливість стверджувати, що досвід Григоренко Л.М. є результативним та перспективним. Аналіз ефективності та результативності досвіду веде до висновків, що в учнів:
-        формується високий рівень навчальної мотивації;
-        спостерігається розвиток особистої активності, пізнавальної й інтелектуальної ініціативи;
-        досягається розвиток креативності особистості;

-        розвивається широкий світогляд, ерудованість, схильність до аналізу.

Комментариев нет:

Отправить комментарий